“Reflex kussen van wereldklasse”

Bewerkers keuze honestmattressreviews.com

Reflex Pillow Limited, een in Ierland gevestigd vennootschap met het hoofdkantoor te B5 Corcanree Business Park Dock Road Limerick V94 VYX9 Ierland en haar bevoegde zakenpartners, filialen, dochterondernemingen en agenten (gezamenlijk, “Reflex Pillow”) heet u welkom op haar website (“Site”). Deze gebruiksvoorwaarden (“overeenkomst”) vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen Reflex Pillow en u, hetzij persoonlijk of namens een entiteit (“u”), wij verzoeken u deze zorgvuldig te lezen. Door deze site te bezoeken of te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen heeft en dat u ermee instemt aan deze voorwaarden gebonden te zijn. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken.

I. GEBRUIK VAN DE SITE Om toegang te krijgen tot deze site of tot de middelen die de site aanbiedt, kan u worden gevraagd bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van deze site dat alle informatie die u verstrekt juist, actueel en volledig is. Indien Reflex Pillow van mening is dat de door u verstrekte informatie niet correct, actueel of volledig is, heeft Reflex Pillow het recht u de toegang tot deze site of enige van haar bronnen te weigeren en uw toegang te allen tijde te beëindigen.

 1. TOEGANG TOT ONZE SITE Toegang tot onze site is toegestaan op tijdelijke basis, wij behouden het recht om de service die wij op onze site aanbieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk indien om welke reden dan ook onze site op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot sommige delen van onze site, of onze gehele site, beperken tot gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd. Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie kiest of krijgt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u deze informatie vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan derden bekendmaken. Wij hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of elk wachtwoord, door u gekozen of door ons toegekend, op elk moment onbruikbaar te maken, indien u naar onze mening een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet hebt nageleefd. U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle regelingen die nodig zijn om u toegang te verschaffen tot onze site. U bent er tevens verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang krijgen tot onze site op de hoogte zijn van deze voorwaarden en dat zij deze naleven.

III. VERBODEN GEBRUIK VAN DE SITE U mag deze site alleen gebruiken voor doeleinden die uitdrukkelijk zijn toegestaan door deze overeenkomst. Als voorwaarde voor uw gebruik van de website van Reflex Pillow, garandeert u dat u de site niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze overeenkomst. U mag bijvoorbeeld niet (en mag geen enkele partij machtigen tot):

 • Co-branding van deze site,
 • Het framen van deze site,
 • Hyper-linking naar deze site, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van een bevoegde vertegenwoordiger van Reflex Pillow. Voor de toepassing van deze overeenkomst betekent “co-branding” het weergeven van een naam, logo of handelsmerk, op een zodanige wijze dat het redelijkerwijs waarschijnlijk is dat een gebruiker de indruk krijgt dat deze partij het recht heeft om deze site of inhoud die toegankelijk is op deze site weer te geven, te publiceren of te distribueren. U stemt ermee in met Reflex Pillow samen te werken bij het voorkomen van ongeoorloofde co-branding, framing of hyper-linking. Bovendien mag u deze site niet gebruiken op een manier die de site kan uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of die het gebruik van de site door een andere partij kan verstoren. U mag geen materialen, inhoud of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen op een wijze die niet beschikbaar is gesteld of voorzien is via de site.
 1. U mag onze site niet misbruiken door virussen trojans, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die verbonden is met onze site. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te overtreden, pleegt u een strafbaar feit volgens de Computer Misuse Act 1990. Wij zullen een dergelijke inbreuk melden bij de relevante wetshandhavingsinstanties en wij zullen met deze instanties samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk, zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of het downloaden van materiaal dat op de site of op een daaraan gekoppelde website is geplaatst.
 2. INTELLECTUEEL EIGENDOM Handelsmerken, merken, logo’s en auteursrechtelijk beschermde werken (met inbegrip van de verzameling en ordening van inhoud) die op deze site voorkomen, zijn eigendom van TMJ Health LLC of van de partij die de handelsmerken, dienstmerken, logo’s en auteursrechtelijk beschermde werken aan Reflex Pillow heeft verstrekt. Behalve zoals bepaald in deze overeenkomst, verleent Reflex Pillow u geen uitdrukkelijke of impliciete rechten in of octrooien, handelsmerken, auteursrechten, of informatie over handelsgeheimen. In overeenstemming met de beperkte aansprakelijkheid sectie van deze overeenkomst, als onderdeel van het gebruik van deze site, stemt u ermee in geen claim in te dienen tegen Reflex Pillow, haar ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, sponsoren, derde content providers, licentiegevers, licentienemers en dergelijke voor enige claim van inbreuk op intellectueel eigendom.
 3. HYPERLINKING/GELINKTE SITES Deze site kan een link naar andere websites verschaffen door u deze site te laten verlaten om toegang te krijgen tot materiaal van derden (“gelinkte site”). Reflex Pillow is niet gerelateerd aan, noch heeft het discretie om de inhoud van, een gelinkte site te wijzigen, bij te werken of te controleren. Reflex Pillow heeft dergelijke gelinkte sites niet beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites. Het feit dat Reflex Pillow een link naar een website heeft voorzien, houdt geen goedkeuring, toelating, sponsoring of verwantschap in met betrekking tot die website, zijn eigenaars of zijn leveranciers. Gelinkte websites dienen op eigen risico van de gebruiker te worden bezocht, Reflex Pillow doet geen verklaringen over of geeft geen garanties inzake de inhoud, volledigheid of nauwkeurigheid van deze gelinkte websites. U dient zich ervan bewust te zijn dat gelinkte sites regels en voorschriften, privacybepalingen, vertrouwelijkheidsbepalingen, bepalingen inzake de overdracht van persoonsgegevens en andere bepalingen kunnen bevatten die afwijken van de op deze site verstrekte bepalingen. Reflex Pillow is niet verantwoordelijk voor dergelijke bepalingen en wijst elke aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke bepalingen uitdrukkelijk van de hand. U mag geen link plaatsen vanaf een website die geen eigendom van u is. Onze site mag niet worden geframed op een andere site, noch mag u een link maken naar een ander deel van onze site dan de startpagina. Wij behouden ons het recht voor om toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

VII. AFWIJZING VAN GARANTIE U stemt er uitdrukkelijk mee in dat het gebruik van de site geheel voor uw eigen risico is. Noch Reflex Pillow, noch haar filialen, een van hun functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, derde content providers, sponsoren of licentiegevers (gezamenlijk, “aanbieders”), of dergelijke, garanderen dat deze site ononderbroken of foutloos zal zijn; noch geven zij enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van deze site of met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, of veiligheid van enig materiaal of enige informatie geplaatst op onze site. Deze site en de informatie, inhoud en materialen op deze site worden aangeboden op een “zoals het is,” “waar het is,” en “waar beschikbaar” basis. Reflex Pillow geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van de site, of tot de inhoud, informatie, of het materiaal op deze site. Reflex Pillow wijst uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, met betrekking tot de materialen, inhoud of informatie op deze site of uw gebruik van deze site in het algemeen, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid, nauwkeurigheid van informatie, kwaliteit, titel, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Wij wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit enig vertrouwen dat wordt gesteld in dergelijk materiaal door een bezoeker aan onze site, of door iemand die op de hoogte kan worden gesteld van de inhoud ervan. U, namens uw agenten, advocaten, werknemers, rechtsvoorgangers, rechtsopvolgers, partners, vennoten, leden, functionarissen, directeuren, filialen, dochterondernemingen, verenigingen, aandeelhouders, trusts, trustees, erfgenamen, executeurs, rechtverkrijgenden, en cessionarissen, ontheft hierbij volledig, Reflex Pillow, en elk van zijn respectieve agenten, advocaten, werknemers, rechtsvoorgangers, rechtsopvolgers, partners, vennoten, leden, functionarissen, directeuren, filialen, dochterondernemingen, verenigingen, aandeelhouders, fondsen, volledig vrij te laten, te ontslaan, te vergeven en te vergeven, erfgenamen, executeurs, rechtverkrijgenden en cessionarissen, van alle rechtszaken, eisen, controverses, geschillen, acties, oorzaken van acties, rechten op rekeningen, vergoedingen, facturen, procedures, verplichtingen, schulden, aansprakelijkheden, kosten, uitgaven, honoraria van advocaten, schadevergoedingen en andere vorderingen van welke aard dan ook, verleden, heden of toekomst, bekend of onbekend, gezamenlijk of individueel, vermoed of onvermoed, voortvloeiend uit of verband houdend met uw gebruik van de site en/of werken die daarvan zijn verkregen (gezamenlijk de “vorderingen”). U verbindt zich ertoe geen rechtszaak aan te spannen met betrekking tot enige claim die onderworpen is aan de voornoemde vrijstelling, kwijting of afstandsverklaring. U begrijpt dat Reflex Pillow niet kan garanderen dat bestanden die beschikbaar zijn voor downloaden van het Internet vrij zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere virussen die vervuilende of vernietigende eigenschappen kunnen hebben. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer en voor het onderhouden van een middel buiten deze site voor eventuele reconstructie van verloren gegevens. Reflex Pillow aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of risico voor uw gebruik van het Internet.

VIII. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID Reflex Pillow, haar dochterondernemingen, filialen, licentiegevers, dienstverleners, advocaten, content providers, werknemers, agenten, functionarissen en directeuren zijn niet aansprakelijk voor enige incidentele, directe, indirecte, werkelijke, speciale, voorbeeldige of andere schade, met inbegrip van verlies van gegevens, verlies van gebruik van gegevens, verlies van inkomsten of inkomen, verlies van zaken, verlies van verboden inhoud, verlies van verwachte besparingen of goodwill, voor pijn en lijden, emotioneel leed, of soortgelijke schade, zelfs indien Reflex Pillow op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. De voornoemde beperking is van toepassing op claims gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), aansprakelijkheid of enige andere wettelijke theorie. In geen geval zal de collectieve aansprakelijkheid van Reflex Pillow en haar dochterondernemingen, filialen, licentiegevers, dienstverleners, inhoudleveranciers, werknemers, agenten, functionarissen en directeuren jegens enige partij (ongeacht de vorm van actie, hetzij in contract, onrechtmatige daad, of anderszins) groter zijn dan € 100. Om twijfel te vermijden, zal niets in deze clausule VIII tot doel hebben onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid uit te sluiten of te beperken, noch onze aansprakelijkheid voor frauduleuze onjuiste voorstellingen of onjuiste voorstellingen met betrekking tot een fundamentele kwestie, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

 1. VERGOEDING Elke keer dat u door gebruikers ingezonden inhoud (“gebruikersinhoud”) uploadt, bevestigt u dat u deze overeenkomst aanvaardt en ermee instemt door deze gebonden te zijn. U zult Reflex Pillow, haar ondernemingen, agenten, werknemers, sponsoren en licentiegevers schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren van en tegen alle claims en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw gebruikersinhoud, gebruik van de site, schending van deze overeenkomst, schending van wet- of regelgeving of schending van enig eigendoms- of privacyrecht. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verdediging en schadeloosstelling van Reflex Pillow voor het onwettig of ongeoorloofd uploaden van enige informatie door een gebruiker. Deze schadeloosstelling blijft van kracht na beëindiging of opschorting van uw gebruik van deze site.
 2. INZENDINGEN Alle Gebruikersinhoud, of deze nu publiekelijk wordt gepost of privé wordt verzonden, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gebruikersinhoud afkomstig is. Dit betekent dat u, en niet Reflex Pillow, volledig verantwoordelijk bent voor alle gebruikersinhoud die u uploadt, post, e-mailt of anderszins via deze site verstuurt. U zult geen gebruikersinhoud verzenden of anderszins activiteiten uitvoeren of deelnemen aan activiteiten op de site die bij wet verboden zijn in de toepasselijke rechtsgebieden. U doet hierbij afstand van alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, en alle andere rechten op alle gebruikersinhoud die u indient, en verleent Reflex Pillow en alle andere gebruikers een volledig betaald, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief recht en licentie (met het recht van sublicentie via meerdere niveaus) om te gebruiken, te reproduceren, te kopiëren, te wijzigen, te publiceren, aan te passen, te hosten, te cachen, te indexeren, te archiveren, op te slaan, afgeleide werken van te maken, te vertalen, uit te voeren, weer te geven en te distribueren, geheel of gedeeltelijk, wereldwijd en op te nemen in andere werken in welke vorm, medium of technologie dan ook, nu bekend of in de toekomst ontwikkeld, zonder verantwoording, kennisgeving, krediet, of andere verplichting aan u. Reflex Pillow heeft geen controle over de gebruikersinhoud. Reflex Pillow heeft het recht, maar niet de verplichting, om inzendingen door gebruikers te controleren en behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken inhoud te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. U verleent Reflex Pillow en andere gebruikers van deze site het recht om materiaal, informatie, ideeën, concepten of technieken te gebruiken die zijn opgenomen in gebruikersinhoud die u verstrekt of anderszins indient bij Reflex Pillow, voor welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, educatieve doeleinden en het ontwikkelen en op de markt brengen van commerciële producten (indien van toepassing, zoals Reflex Pillow naar eigen goeddunken acht) met behulp van dergelijke informatie. U zult geen recht hebben op enige vergoeding voor de rechten die u verleent in en op de gebruikersinhoud. U geeft Reflex Pillow toestemming om uw naam, gelijkenis en enige andere informatie te gebruiken in verband met het gebruik van de door u verstrekte Gebruikersinhoud. U stemt ermee in dat Reflex Pillow informatie over u of uw gebruik van deze site, met inbegrip van gebruikersinhoud, mag gebruiken of openbaar maken om te voldoen aan wetten en verzoeken van overheids- of regelgevende instanties, om de rechten of eigendommen van Reflex Pillow te beschermen en/of te verdedigen, of om de veiligheid van Reflex Pillow, de werknemers van Reflex Pillow, agenten, sponsoren, leden, of het publiek te beschermen.
 3. TERMIJN EN BEËINDIGING Reflex Pillow behoudt zich het recht voor om uw toegang tot een deel van de site of de gehele site op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen om welke reden dan ook. Reflex Pillow behoudt zich tevens het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment informatie vrij te geven als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijk recht, een wettelijke bepaling, juridische procedure of overheidsaanvraag, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk te redigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen. Reflex Pillow behoudt zich het recht voor om alle beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden voor schendingen van deze overeenkomst. Secties V-XVI blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

XII. GEEN AGENTSCHAP OF DERDE BEGUNSTIGDE U stemt ermee in dat er geen agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer-werkgever, of franchisegever-franchisenemerrelatie bestaat als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de site. U erkent dat u geen bevoegdheid of macht hebt om Reflex Pillow te binden. In geen geval zal Reflex Pillow aansprakelijk zijn voor enige vertegenwoordiging, handeling of nalatigheid door u gedaan. De partijen komen verder overeen dat niets in deze overeenkomst is bedoeld, of zal worden geïnterpreteerd, als het creëren van rechten in derden.

XIII. TOEPASSING VAN RECHT, RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID EN INTERNATIONALE GEBRUIKERS Deze overeenkomst wordt beheerst door en zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Ierland. Reflex Pillow verklaart niet dat de materialen geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik buiten Ierland. Indien u deze site van buiten Ierland betreedt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle plaatselijke wetten. U stemt ermee in zich te houden aan alle wetten en voorschriften die van toepassing zijn op uw gebruik van deze site.

XIV. ALGEMENE OVEREENKOMST, ONTBINDING EN ONTHEFFING Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen Reflex Pillow en u met betrekking tot uw gebruik van deze site en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling, of schriftelijk, tussen u en Reflex Pillow met betrekking tot deze site. Indien om welke reden dan ook een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze overeenkomst of een deel daarvan niet afdwingbaar is, zal die bepaling worden afgedwongen voor zover maximaal toegestaan om de bedoeling van deze overeenkomst te verwezenlijken, en zal de rest van deze overeenkomst volledig van kracht blijven. Indien Reflex Pillow nalaat een bepaling van deze overeenkomst af te dwingen, houdt dit niet in dat Reflex Pillow afstand doet van rechten uit hoofde van een dergelijke bepaling of een andere bepaling van deze overeenkomst.

 1. TRANSACTIES VIA ONZE SITE Contracten voor de levering van goederen en diensten die tot stand zijn gekomen via onze site of als gevolg van door u afgelegde bezoeken, worden beheerst door onze leveringsvoorwaarden. Terms & Conditions.

XVI. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST Reflex Pillow kan deze overeenkomst te allen tijde herzien en u gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene overeenkomst. Dergelijke wijzigingen worden van kracht op de datum dat ze voor het eerst op deze site worden geplaatst. Het is uw verantwoordelijkheid om van tijd tot tijd terug te keren naar deze overeenkomst om de meest actuele voorwaarden te bekijken. Reflex Pillow neemt geen verplichting op zich, en zal dat ook niet doen, om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in deze overeenkomst. U stemt ermee in gebonden te zijn aan elke bevestiging, instemming of overeenkomst die u via deze site verstuurt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke toestemming die u geeft om uitsluitend via elektronische transmissie berichten van Reflex Pillow te ontvangen. U stemt ermee in dat, wanneer u in de toekomst klikt op een “Ik ga akkoord”, “Ik stem toe” of een andere gelijkluidende “knop” of invoerveld op deze site, uw instemming of toestemming wettelijk bindend en afdwingbaar zal zijn en het wettelijke equivalent van uw handtekening.

XVII. OVERTREDING VAN DE VOORWAARDEN Elk gebruik van deze site in strijd met het voorgaande schendt deze algemene voorwaarden en kan, naast andere acties, resulteren in beëindiging of opschorting van uw rechten om de site te gebruiken. Elke beslissing over de vraag of gebruikersinhoud in strijd is met deze algemene voorwaarden of met de plaatsingsregels van Reflex Pillow Limited, zal uitsluitend naar eigen goeddunken van Reflex Pillow Limited worden genomen.

XIII. SECURITY Alle wachtwoorden die voor deze site worden gebruikt, zijn uitsluitend voor individueel gebruik. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van uw wachtwoord. Reflex Pillow heeft het recht om uw wachtwoord te controleren en, naar eigen goeddunken, te eisen dat u het wijzigt. Als u een wachtwoord gebruikt dat Reflex Pillow als onveilig beschouwt, heeft Reflex Pillow het recht te eisen dat het wachtwoord wordt gewijzigd en/of uw account uitgeschakeld wordt . Het is verboden diensten of faciliteiten die in verband met deze site worden aangeboden te gebruiken om de veiligheid in gevaar te brengen of te knoeien met systeembronnen of accounts. Het gebruik of de verspreiding van hulpmiddelen die ontworpen zijn om de veiligheid in gevaar te brengen (bijv. programma’s om wachtwoorden te raden, cracking-hulpmiddelen of hulpmiddelen om het netwerk binnen te dringen) is ten strengste verboden. Als u betrokken raakt bij een schending van de systeembeveiliging, behoudt Reflex Pillow zich het recht voor uw gegevens door te geven aan systeembeheerders op andere sites om hen te helpen bij het oplossen van beveiligingsincidenten. Reflex Pillow behoudt zich het recht voor om vermoedelijke schendingen van deze overeenkomst te onderzoeken. Reflex Pillow behoudt zich het recht voor om volledige medewerking te verlenen aan wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die Reflex Pillow verzoeken of opdragen de identiteit bekend te maken van iedereen die materiaal plaatst, publiceert of anderszins beschikbaar stelt waarvan wordt aangenomen dat het een schending van deze overeenkomst inhoudt. DOOR DEZE OVEREENKOMST TE ACCEPTEREN, STELT U Reflex Pillow VRIJ VAN ENIGE CLAIMS ALS GEVOLG VAN ENIGE ACTIE DOOR Reflex Pillow TIJDENS OF ALS GEVOLG VAN ZIJN ONDERZOEK EN VAN ENIGE ACTIES ALS GEVOLG VAN ONDERZOEK DOOR Reflex Pillow OF WETHANDHAVINGSAUTORITEITEN.

XIX. DIVERSEN Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving die in elektronische vorm is gegeven, is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures die zijn gebaseerd op of verband houden met deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en bijgehouden. Niettegenstaande het voorgaande zullen eventuele aanvullende voorwaarden en bepalingen op deze site van toepassing zijn op de items waarop zij betrekking hebben. Deze site kan algemene informatie bevatten met betrekking tot medische aandoeningen en de behandeling daarvan. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Raadpleeg altijd uw arts of zorgverlener met eventuele medische vragen die u heeft. Als u zich zorgen maakt over materiaal dat op onze site staat, stuur dan een e-mail naar info@ReflexPillow.com of schrijf ons op Reflex Pillow Limited, B5 Corcanree Business Park Dock Road Limerick V94 VYX9 Ierland.

Mini Cart 0

Your cart is empty.